- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Saturday, July 14, 2012


HAL-HAL YANG DAPAT MENJAGA KEHORMATAN DAN KESUCIAN AKHWAT MUSLIMAH SHALIHAH


1. HENDAKNYA MENUNDUKKAN PANDANGAN DAN MENJAGA KEMALUANNYA (PRIA/WANITA).

Allah SWT berfirman, ''Katakanlah kepada laki-laki yang beriman,hendaknya mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada WANITA yang beriman, Hendaknya mereka menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya.'' (Qs.An-Nur: 30-31)

Yang termasuk menjaga kemaluan adalah menghindari zina(zina fisik atau bathin), liwat (homosex/lesbian), dan menjaga aurat tubuhnya dari pandangan orang lain. Dan agar terjaga dari pandangan orang lain, Allah SWT memerintahkan kepada kaum wanita untuk tidak menampakkan auratnya(tabarruj), dan juga setengah telanjang(Sufur)

Allah SWT berfirman, ''Hai Nabi!, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan ISTRI-ISTRI orang MUKMIN,hendaklah mereka mengulurkan JILBABNYA keseluruh tubuh mereka.'' (Qs.Al-Ahzab:59)

''Dan hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke dadanya dan janganlah menampakan perhiasannya (aurat), kecuali kepada suami mereka'' (Qs.An-Nuur: 31)

Dikarenakan setiap bencana maksiat berawal dari pandangan mata. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sabdanya,''Pandangan mata adalah panah beracun dari panah iblis, barangsiapa dapat menghindarinya karena Allah, maka Allah akan mewariskan kepadanya iman yang terasa manis dalam hatinya. ''(HR.Ath-Thabrani)

Ibnul Qayyim berkata, ''Pandangan pertama adalah sinyalnya syahwat,dan menghindarinya berarti menjaga kemaluan langsung dari sumbernya.''

Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kepada sahabatnya Ali, ''Hai Ali,janganlah menuruti pandanganmu satu persatu, karna hakmu hanyalah yang pertama berikutnya adalah dosa.''

Pandangan mata adalah awal segala bencana yang menimpa manusia
Dari pandangan mata melahirkan khayalan
Dari khayalan melahirkan pikiran
Dari pikiran melahirkan syahwat
Dari syahwat timbulah keinginan yang semakin kuat
Dan munculah suatu rencana pasti sampai terjadilah apa yang terjadi dan pasti terjadi.

''Sabar ketika menundukkan pandangan mata lebih mudah dari pada sabar setelah terjadinya bencana yang tidak diinginkan.''

Kalau sudah begitu tentunya yang rugi adalah kaum wanita, timbulah aborsi dimana-mana, bayi terlahir bingung nyari bapaknya, karna bapaknya ada dimana-mana.

2.HENDAKNYA WANITA TIDAK BERPERGIAN SENDIRI KECUALI DENGAN MAHRAMNYA

''Tidak halal bagi wanita berpergian dalam waktu satu hari satu malam kecuali disertai mahramnya.''(Muttafaq 'Alaih)

Imam Nawawi dalam kitab Almajmu mengatakan,''Tidak boleh berpergian dalam perjalanan melaksanakan amalan sunnah, perjalanan bisnis atau ziarah, dll kecuali disertai mahramnya.''

3.HENDAKNYA JANGAN BERDUA-DUAAN DENGAN PRIA YANG BUKAN MAHRAMNYA.

''Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya,kecuali mahramnya, karena ketiganya adalah syetan.'' (HR.Imam Ahmad)

Dampak dari berdua-duaan sangat besar pengaruh syahwatnya
Syetan akan merayu kedalam hatinya
Sehingga timbul keinginannya
Untuk melakukan perbuatan zina...

Allah SWT berfirman,''Dan janganlah kamu mendekati zina,sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.''(Qs.Al-Israa': 32)

Wahai para akhwat muslimah
Sungguh indah bila senantiasa terjaga
Menahan diri tidak mengumbar gairah
Sopan santun tingkah lakunya...
 
 http://dakwahislamdankebathinan.blogspot.com/2011/04/hal-hal-yang-dapat-menjaga-kehormatan.html

No comments:

Post a Comment