- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Thursday, October 4, 2012PERKARA YANG BOLEH MEMBATALKAN KEISLAMAN SESEORANG


Khalid Al-Walid ZaiifUllah
Assalamu ‘alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Saudara dan saudariku seaqidah yang dimuliakan Allah
Alhamdulillah segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmatnya kepada kita semua dan sebab itu marilah kita semua mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah terutamanya nikmat iman dan Islam

Adapun cara menunjukkan kesyukuran adalah bertaqwa kepada-Nya dengan sebenar-benar ketaqwaan yakni dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhkan diri dari segala laranganNya semogalah dengan ketaqwaan itu kita semua dapat berbahagia di dunia dan terselamat di pengadilan Allah di akhirat serta di tempatkan di tempat yang terpuji aamiin

Saudara dan saudariku ,muslimin/muslimat yang dikasihi Allah
Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita semua untuk masuk ke dalam agama Islam secara kaffah (keseluruhan) dan berpegang teguh denganya serta berhati -hati untuk tidak menyimpang dari risalah Allah sebab itu Allah telah mengutus Rasulullah untuk berdakwah dan memberitahu dengan sejelas-jelasnya bahwa barangsiapa mengikuti risalah Allah akan mendapatkan keberuntungan,petunjuk dan hidayah Allah dan sebaliknya barangsiapa yang menolaknya maka akan berada dalam kesesatan yang nyata sehingga mengalami kerugian yang sangat besar.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud : :
Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. (A-li'Imraan 3:85)

Sahabatku sekalian dari peringatan ayat diatas maka jelaslah bahwa barang siapa yang mencari agama selain Islam maka akan merugi tetapi ingat akan lebih merugi lagi bagi mereka yang mengakui dirinya Islam tapi tidak mahu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-Nya sehinggalah mereka tidak menyadari dirinya hanyut dengan kesenangan dunia yang bersifat sementara lalu lupa memperhatikan perkara perkara yang dapat membatalkan ke Islamannya,

Allah telah mengingatkan dalam banyak ayat didalam Al-Qur'an untuk menghindari sebab- sebab terkeluarnya dari Islam (murtad) seperti yang banyak berlaku dimasa sekarang ini hanya dengan sedikit desakan ekonomi ada yang sanggup menjual aqidahnya ini disebabkan kurangnya femahaman yang mendalam tentang islam, sehingga mereka terjerumus kepada segala macam kemusyrikan,kemunafikan bahkan kepada kekafiran,nauzubillahi minzalik

Saudaraku dalam perkara ini para ulama telah menyebutkan dalam bab hukum kemurtadan, bahwa seorang muslim bisa di anggap murtad (keluar dari Islam) dengan berbagai macam perkara yang membatalkan keislamannya atau keluar dari agama Islam. Adapun yang paling berbahaya dan yang paling banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat kita sekarang ini ada sepuluh 10 Perkara antara lain sebagai berikut :

1).PERTAMA YAITU SYIRIK
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:Artinya :
"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik (menyekutukan) Allah, tetapi mengampuni dosa selain itu,kepada orang-orang yang dikehendakiNya "(Annisa: 116)

Seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:Artinya:
" sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, niscaya Allah akan mengharamkan surga baginya, dan tempat tinggalnya (kelak) adalah neraka, dan tiada seorang penolong pun bagi orang - orang zhalim" .( Al- Maidah : 72).

Dan di antara perbuatan kemusyrikan tersebut adalah: seperti menyembah berhala meminta do'a dan pertolongan kepada orang- orang yang telah mati, bernadzar dan menyembelih korban untuk mereka,dan banyak lagi seumpamanya.

2).KEDUA MENGAMBIL PERANTARA
Menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah meminta do'a dan syafaat serta bertawakkal (berserah diri) kepada perantara tersebut. Orang yang melakukan hal itu, menurut ijma' ulama ( kesepakatan) ulama, adalah kafir.

3).KETIGA MEMBENARKAN KONSEP ORANG KAFIR
Tidak menganggap kafir orang- orang musyrik, atau ragu atas kekafiran mereka, atau membenarkan konsep mereka. Orang yang demikian ini termasuk juga kedalam golongannya walaupun tanpa dia sedari.

4).KEEMPAT YAKIN ADA AJARAN SELAIN ISLAM YANG SEMPURNA
Berkeyakinan bahwa tuntunan selain tuntunan Nabi Muhammad ada yang lebih sempurna, atau berkeyakinan bahwa hukum selain dari beliau lebih baik, seperti ; mereka yang mengutamakan aturan thaghut (aturan manusia yang melampaui batas serta menyimpang dari hukum Allah dan RasulNya) maka orang yang berkeyakinan sedemikian ini adalah dihukumkan menjadi kafir.

5).KELIMA MEMBENCI HUKUM YANG TELAH DITETAPKAN ALLAH
meskipun ia sendiri mengamalkannya. Orang yang sedemikian ini adalah kafir. Karena Allah (Subhanahu wa Ta'ala) telah berfirman :
Artinya :Demikian itu adalah dikarenakan mereka benci terhadap apa yang di turunkan oleh Allah (Subhanahu wa Ta'ala), maka Allah (Subhanahu wa Ta'ala) menghapuskan (pahala ) segala amal perbuatan mereka". ( Muhammad : 9).

6).KEENAM: MEMPEROLOKKAN AJARAN RASULULLAH Shalallahu 'alaihi Wassalam), atau memperolok - olok pahala maupun siksaan yang telah menjadi ketetapan agama Allah (Subhanahu wa Ta'ala), maka orang yang demikian menjadi kafir, karena Allah (Subhanahu wa Ta'ala) telah berfirman :Artinya :
" katakanlah ( wahai Muhammad ) terhadap Allah kah dan ayat - ayat Nya serta RasulNya kalian memperolok - olok ? tiada arti kalian meminta maaf, karena kamutelah kafir setelah beriman " . (At- Taubah : 65- 66).

7).KETUJUH :SIHIR di antaranya adalah ilmu guna-guna yang merobah kecintaan seorang suami terhadap istrinya menjadi kebencian, atau yang menjadikan seseorang mencintai orang lain, atau sesuatu yang di bencinya dengan cara syaitani.dan orang yang melakukan hal itu adalah kafir,

karena Allah (Subhanahu wa Ta'ala) telah berfirman :Artinya :
" Sedang kedua malaikat itu tidak mengajarkan (suatu sihir) kepada seorangpun, sebelum mengatakan: sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir ".(Al-Baqarah : 102 ).

8).KEDELAPAN :Membantu dan menolong orang musyrik untuk memusuhi muslim
Allah (Subhanahu wa Ta'ala) berfirman:Artinya : " Dan barang siapa diantara kamu mengambil mereka (Yahudi dan Nasrani ) menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang tersebut termasuk golongan mereka. sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang - orang yang zhalim" .( Al- Maidah: 51).
9).KESEMBILAN:Berkeyakinan bahwa sebagian manusia diperbolehkan tidak mengikuti syari'at Nabi Muhammad maka yang berkeyakinan seperti ini adalah kafir.
Allah Subhanahu wa Ta'ala) berfirman :Artinya:"
Barang siapa menghendaki suatu agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu dari padanya, dan ia di akhirat tergolong orang- orang yang merugi".( Ali- Imran: 85).

10).KESEPULUH :Berpaling dari ِِAgama Allah atau tidak mahu mempelajari dan melaksanakan ajaranNya. Allah (Subhanahu wa Ta'ala) berfirman :Artinya :
" Tiada yang lebih zhalim dari pada orang yang telah mendapatkan peringatan melalui ayat - ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling dari padanya. Sesungguhnya kami minimpakan pembalasan kepada orang yang berdosa ". (As- Sajadah : 22).

Saudara dan saudariku yang dikasih Allah
Dalam hal- hal yang membatalkan keislaman diatas ini,tidak ada perbedaan hukum antara yang main-main, yang sungguh- sungguh yang sengaja melanggar ataupun yang takut, kecuali orang yang di paksa. Semua itu merupakan hal- hal yang paling berbahaya dan paling sering terjadi. Maka setiap muslim hendaknya menghindarinya Mari kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara perkara yang dapat membatalkan keislaman ini sehingga mendatangkan kemurkaan Allah

♥ SELAMAT BERAMAL SEMOGA MANFAAT BUAT KITA SESAMA MUSLIM WASSALAM ♥
 

No comments:

Post a Comment