- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Sunday, November 20, 2016

Tajwid

 
 
 
 
 
 
1 Vote

TEHNIK KETUKAN
cover-buku-metode-sq
 1. Definisi Kharokat
 2. Memahami Ketukan
 3. Satu Khuruf  Satu Ketukan
 4. Spasi Tidak Diketuk
 5. Khuruf Mati Tetap Diketuk
 6. Khuruf Ber-tasydid = 2 ketukan
 7. “Wawu + Alif” Jamak = 1 ketukan
 8. Sukun Memendekkan Ketukan
 9. Tasydid Memendekkan Ketukan
 10. Ketukan Bacaan Qolqolah
 11. Mad Thobi’i (lihat ketukan) (Contoh Mad Thobi’i)
 12. Mad Badal (lihat ketukan)
 13. Mad Tamkin (lihat ketukan)
 14. Mad ‘Iwadl (lihat ketukan)
 15. Mad Shilah Qoshiroh (lihat ketukan)
 16. Mad ‘Aridl Lissukuun (lihat ketukan)
 17. Mad Lin/Layyin (lihat ketukan)
 18. Mad Wajib Muttashil (lihat ketukan)
 19. Mad Jaiz Munfashil (lihat ketukan)
 20. Perbedaan Mad Wajib Muttashil dan Mad Jaiz Munfashiil
 21. Mad Shilah Thowilah(lihat ketukan)
 22. Mad Lazim Mutsaqol Kalimi (lihat ketukan)
 23. Mad Lazim Mukhoffaf(lihat ketukan)
 24. Kalimi  Mad Farq (lihat ketukan)
 25. Mad Kharfi
 26. Mad Lazim Mukhoffaf  Kharfi(lihat ketukan)
 27. Mad Lazim Mutsaqol  Kharfi’(lihat ketukan)
 28. Mad Thobi’i Kharfi(lihat ketukan)
 29. Ghunnah (lihat ketukan) (contoh Ghunnah)
 30. Id-har Khalqi (lihat ketukan)
 31. Iqlab (lihat ketukan) (contoh Iqlab)
 32. Ikhfa’ Khaqiqi (lihat ketukan)
 33. Idghom Bighunnah (lihat ketukan)
 34. Idghom Bilaghunnah (lihat ketukan)
 35. Nun Wiqoyah (lihat ketukan)
 36. Id-har Syafawi (lihat ketukan)
 37. Ikhfa’ Syafawi (lihat ketukan)
 38. Idghom Mimi (lihat ketukan)
 39. Isymam (lihat ketukan)
 40. https://alquranmulia.wordpress.com/al-quran/tajwid/ 
USTAZ IDRIS SULAIMAN -TAFSIR IBNU KATSIR

SIRI 1

SIRI 2

SIRI 3

SIRI 4

SIRI 5

SIRI 6

SIRI 7

SIRI 8

SIRI 9

SIRI 10


Tafsir Ibnu Katsir Surah An-Naml (1)

Tafsir Al-Qur’an Surah An-Naml (Semut)
Surah Makkiyyah; surah ke 27: 93 ayat
tulisan arab alquran surat an naml ayat 1-6 

bismillaHir rahmaanir rahiim (“Dengan menyebut Nama Allah Yang Mahapemurah lagi Mahapenyayang”)
  “1. Thaa Siin[1090] (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) kitab yang menjelaskan, 2. untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, 3. (yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. 4. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, Maka mereka bergelimang (dalam kesesatan). 5. mereka Itulah orang-orang yang mendapat (di dunia) azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. 6. dan Sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al qur’an dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui.” (an-Naml: 1-6)

[1090] Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya. diantara Ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang Termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat, dan ada pula yang menafsirkannya. golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian Para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, Maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu.

Firman Allah: tilka aayaatu; yaitu inilah ayat-ayat: alqur-aani wa kitaabim mubiin (“Al-Qur’an dan Kitab yang menjelaskan.”) yaitu jelas dan tegas. Hudaw wa busyraa lil mu’miniin (“Untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman.”) yaitu petunjuk dan berita gembira hanya tercapai dari al-Qur’an, yakni bagi orang yang mengimani, mengikuti dan membenarkannya serta mengamalkan isi kandungannya, mendirikan shalat wajib, membayar zakat yang fardlu dan meyakini hari akhirat, hari kebangkitan setelah kematian, balasan berbagai amal perbuatan yang baik dan yang buruk serta surga dan neraka, sebagaimana firman Allah yang artinya: “Katakanlah: ‘Al-Qur’an itu adalah penyejuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan.” Dan seterusnya (Fushshilat: 44).

Untuk itu disini Allah berfirman: innalladziina laa yu’minuuna bil aakhirati (“Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan negeri akhirat.”) yakni mereka mendustakannya dan menganggap mustahil terjadinya, zayyannaa laHum a’maalaHum faHum ya’maHuun (“Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan mereka, maka mereka bergelimang.”) yakni mereka memandang baik apa yang mereka lakukan serta Kami biarkan mereka berada dalam penyimpangan dan bergelimang dalam kesesatan. Itu semua merupakan balasan atas kedustaan mereka terhadap akhirat, sebagaimana firman Allah yang artinya: “Dan [begitu pula] Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya [al-Qur’an] pada permulaannya.” Dan seterusnya (al-An’am: 110). Ulaa-ikal ladziina laHum suu-ul ‘adzaab (“Mereka itulah orang-orang yang mendapat adzab yang buruk.”) di dunia dan di akhirat.

Wa Hum fil aakhirati Humul akhsaruun (“Dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi.”) yaitu tidak ada yang lebih rugi dari diri mereka sendiri dan harta-harta mereka di antara manusia yang ada di padang mahsyar kelak.
Firman Allah: wa innaka latulaqqal qur-aana mil ladun hakiimin ‘aliim (“Dan sesungguhnya engkau benar-benar diberi al-Qur’an dari sisi [Allah] Yang Mahabijaksana dan Mahamengetahui.”) yakni, wa innaka (“dan sesungguhnya engkau.”) hai Muhammad, latulaqqa (“benar-benar diberi.”) yaitu mendapat:

Alqur-aana mil ladun hakiimin ‘aliim (“al-Qur’an dari sisi [Allah] Yang Mahabijaksana dan Mahamengetahui.”) yaitu dari sisi Allah Yang Mahabijaksana lagi Mahamengetahui, yakni Mahabijaksana dalam perintah dan larangan-Nya serta Mahamengetahui seluruh perkara, baik yang besar maupun yang kecil. Berita-berita-Nya adalah kejujuran murni dan hukum-Nya adalah keadilan yang sempurna. Sebagaimana Allah berfirman: wa tammat kalimatu rabbika shidqaw wa ‘adlan (“Telah sempurna kalimat Rabbmu [al-Qur’an] sebagai kalimat yang benar dan adil.”)(al-An’am: 115)

Saturday, November 19, 2016

KULIAH DR HASNAN KASAN 

 

KUNCI RAHSIA TADABUR

PROSIDUR BERDOA

TAFSIR AL QURAN

TAFSIR SURAH GHOFIR

TAFSIR SURAH AL MUKMINUN

KULIAH SUBUH

TAFSIR

TAFSIR

TAFSIR

 

Tuesday, November 8, 2016

Forum Perdana Ehwal Islam Ustaz Zawawi Dr Zaharuddin Deposit Dunia Saham Akhirat

 

1
2
3
4
5

 http://kuliahagama.com/