- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Sunday, June 30, 2013

Ust. Felix Siauw

 

1
2
3
4
5

 

6

 

Ustaz haji Mohd Noor Mamat1
1
2
3
4
5

6
7
8

Tuesday, June 25, 2013

Cara Mudah Mengenal Rasulullah

 

 Al-Quran telah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pengabulan do’a Nabi Ibrahim AS (QS. 2 : 129) dan khabar Nabi Isa AS (QS. 61 : 6)
MAKNA SYAHADAT “MUHAMMAD RASULULLAH”
Syahadat “Muhammad Rasulullah” berarti :
1. membenarkan setiap yang beliau khabarkan (QS. 53 : 3-4)
2. menaati apa yang diperintahkan (QS. 4 : 59)
3. menjauhkan apa yang beliau larang (QS. 59 : 7)
4. sabda Nabi Muhammad SAW, ”apa yang aku larang jauhilah, apa yang perintahkan kerjakanlah” (Al Hadits)
5. beribadah menurut Syari’atnya.
KEWAJIBAN SEORANG MUSLIM TERHADAP RASULULLAH SAW.
1. beriman kepadanya (QS. 4 : 136 ; 7 : 158)
sabda beliau SAW , ” demi Dzat yang jiwa Muhammad SAW ditangan Nya, tidaklah mendengar seorang dari suatu ummat tentang (ajaran) ku, baik itu Yahudi atau Nasrani kemudian meninggal dan tidak beriman dengan apa yang saya bawa, kecuali ia adalah didalam neraka”. (Al Hadits)
2. Taat dan mengikutinya (QS. 4 : 80 ; 3 : 31, 32)
Allah telah memberikan khabar tentang kerugian besar dan penyesalan yang mendalam bagi seseorang yang mengetahui ajaran Nabi SAW kemudian tidak taat dan tidak mengikutinya (QS.25:27,29)
3. Mencintainya
seorang Muslim wajib mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya kepada segala sesuatu (QS. 9 : 23-24). sabda beliau SAW, ”tidak beriman seseorang (dengan sempurna) diantara kalian kecuali saya lebih dicintai dari dirinya sendiri, orang tua dan seluruh manusia”. (Al Hadits)

 

1
2
3
4
5

 

BUKTI KEBENARAN RISALAH DAN KENABIAN
ada dua faedah yang dipetik dari seseorang mengetahui benarnya kenabian Nabi Muhammad SAW
1. memberikan keyakinan dan kepuasan akan besarnya kenabian Muhammad SAW, dengan demikian iman, cinta, taat kepadanyapun bertambah.
2. sebagai senjata yang kuat untuk menangkis setiap serangan yang dilancarkan oleh musuh-musuh islam, berupa syubhat dan kebatilan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW.
ada beberapa bukti yang autentik akan benarnya kenabian Nabi Muhammad SAW.
pertama : Dalil (bukti), aqliyah (rasional)
1. Al-Quran Al Karim, ini tercentum pada kemu’jizatan Al-Quran itu sendiri.
2. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari kabilah yang bukan ahli ilmu pengetahuan dan beliau sendiri ummi (tidak bisa membaca dan menulis) (QS. 7:157-158). apabila beliau tumbuh dan besar dari lingkungan seperti ini kemudian pengeahuannya tentang Allah dan sifat Nya serta hukum-hukum Nya serta hukum-hukumnya sampai mencapai tingkat tinggi, maka setiap orang yang berakal sehat akan mengakui bahwa ilmu pengetahuan tersebut diterimanya dari Zat yang maha mengetahui, yaitu Allah SWT.
3. pemberitahuan beliau tentang hal-hal yang ghaib, baik pada masa lampau atau masa yang akan datang, sedangkan beliau ummi tidak bisa membaca dan menulis dan tidak pernah belajar pada seseorang (QS. 16 : 103 ; 29 : 48)
seperti sabdanya, ”Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepada bumi, lalu aku melihat timur dan baratnya, sesungguhnya (kekuasaan)ummatku akan sampai kepada apa yang diperlihatkan Allah kepadaku”
hal ini relevan dengan realita dan fakta yang ada, bahwa penaklukan islam telah sampai ke timur dan barat.
pemberitahuan beliau bahwa akan jatuhnya kerajaan kisra dan kaisar, serta pemberitahuan beliau bahwa perbendaharaan keduanya akan digunakan di jalan Allah. sabda beliau SAW, ”bila Kisra telah jatuh, tidak ada kisra setelah itu, bila kaisar telah jatuh, tidak ada kaisar setelah itu, demi Dzat yang jiwaku di tangan Nya, harta kekayaan keduanya pasti digunakan dijalan Allah SWT”.

6
7
8
9
10

 

4. Pertolongan Allah SWT dalam setiap perjalanan da’wahnya seperti:
pertama : ketika hijrah
selamatnya Nabi Muhammad SAW dari pengepungan kaum Quraisy pada malam hijrah (QS. 36 : 9)
kaum musyrik quraisy tidak melihat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ketika berada di gua Tsur (QS. 9 : 40)
selamatnya Nabi Muhammad dari kejaran Suroqoh ketika beliau dan Abu Bakar menuju Madinah (HR. Muslim)
kedua : ketika terjadi perang badar
ngantuknya kaum Muslimin dan ketakutannya berubah menjadi keamanan (tidak takut setelah takut) (QS. 8 : 11)
sedikitnya kaum kafir dalam pandangan kaum Muslimin, dan banyaknya kaum Muslimin dalam pandangan kaum kafir (QS.8:44)
turunnya hujan untuk memantapkan kaki-kaki mereka dan mensucikan tubuh mereka dari hadats (QS 8 : 11)
turunnya malaikat (QS. 8 : 12)
5. Penjagaan Allah dari setiap usaha pembunuhan terhadap beliau:
selamatnya Nabi Muhammad SAW dari daging kambing yang beracun yang diberikan oleh Zainab binti Al Harits (HR. Bukhari)
Selamatnya Nabi Muhammad SAW dari pembunuhan yang dilakukan orang yahudi.
Kedua : Dalil (bukti) Al Hissiyah (yang bisa diinderai)
1. Mu’jizat
terbelahnya bulan (HR. bukhari Muslim)
Isra Mi’raj (QS. 17 : 1 ; 53 : 9)
kayu dan batu mengucapkan salam kepadanya (HR. Tirmidzi)
keluarnya air dari sela-sela tangan beliau dan bertasbihnya makanan ketika sedang dimakan. (HR. Bukhari)
2. Kesaksian kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil (QS.7:157;48:29)
didalam injil Yohanes dijelaskan “Jika kamu mencintaiku, maka aku akan menuruti segala parintahku/aku akan memninta kepadamu Bapak dan dia akan memberikan seorang penolong yang lain supaya ia menyertaimu selama-lamanya, yaitu ruh kenabian”.
yang dimaksud “ruh kenabian” disini adalah Muhammad SAW, sedangkan kata-kata “supaya ia menyertaimu selama-lamanya” adalah diin islam, Al-Quran dan Hadits.
didalam kitab perjanjian lama (Ulangan 33 : 2)
Berkatalah ia “Tuhan datang dari sinai dan terbit kepada mereka dari seir, ia nampak bersinar dari pegunungan Paran, terus maju kemuka beserta puluhan ribu orang yang berbakti”
ini adalah kesaksian yang jelas dari kitab taurat (perjanjian lama), yang artinya bahwa Allah memanggil Musa AS dan memberinya wahyu dibukit sinai dan mengutus Isa AS dan membrinya wahyu dibukit Sinai dan mengutus Isa AS dan memberinya wahyu di sa’ir suatu pegunungan di Quds, serta mengutus Muhammad SAW sebagai Rasul, mengumumkan kalimat Laa ilaha Illallah, yang muncul di Makkah yang terletak diantara pegunungan Paran (seperti pegunungan Abi Qubais, Harran dsb)
makna “beserta puluhan ribu orang yang suci” adalah isyarat kepada Nabi Muhammad SAW ketika memasuki kota Makkah, berserta 10 ribu tentara.
3. Kesaksian Ulama Ahli Kitab.
sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang – orang Yahudi telah berbicara tentang kedatangan seorang Rasul. akan tetapi setelah Rasul tersebut datang dari selain mereka merekapun mengingkarinya (QS. 2 : 89), bahkan mereka mengetahui sifat-sifat Nabi Terakhir sebagai mana mereka mengetahui anak mereka sendiri (QS. 2 : 146)

WAJIB BERIMAN KEPADA PARA RASUL

1. iman kepada para Rasul adalah salah satu rukun iman (QS.2:177;3:84;4:136). tidak di anggap seseorang itu Muslim dan Mu’min kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para Rasul yang menginterpretasikan hakekat yang sebenarnya dari Diin Islam.
2. juga tidak dianggap beriman atau mUslim kecuali ia beriman kepada seluruh Rasul, yang tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya (QS.94:150,151)

TUGAS PARA RASUL

tugas para Rasul adalah:
1. Menyampaikan (Tabligh) (QS. 5 : 67 ; 33 : 39)
menuntun manusia kepada mengetahui pencipta alam semesta ini (QS.6:102;13:16) dan sifat-sifat Nya (QS. 59 : 24)
mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah (QS.21:25;16:35)
memberi kabar gembira dan ancaman (QS.6:48;2:213;18:56)
sebagai hujjah atas manusia (QS.4:165,41,42,16,89;20:34; 26:108,136)
menunjukkan manusia jalan yang lurus (QS. 40 : 38 ; 19 : 43)
2. Mendidik dan Membimbing.
memperbaiki jiwa dan membersihkan serta meluruskannya dari hawa nafsu dan sifat-sifat tercela (QS. 62 : 2)
meluruskan aqidah /ideologi serta fiqroh yang menyimpang dari Islam (QS.2:213)
memimpin Ummat dengan menjalankan metode ilahi serta sistem Robbani (QS.38:26)
inilah tugas Rasul yang sangat berat, sebab jiwa tidak akan lurus berjalan diatas manhaj yang benar hanya dengan mengajaknya ke manhaj tersebut (semata).
maka setiap Rasul dari manusia yang terpilih (QS.22:75;6:124) dan memiliki sifat-sifat yang tinggi (QS. 68 : 4) sebab ia harus :
pertama :
menjadi tauladan (qudwah) dalam setiap yang diserukannya.
kedua :
memiliki sifat-sifat terpuji, seperti sabar, pemaaf dan lapang dada (QS.18:158)
ketiga :
selalu mengadakakn hubungan vertikal dengan Allah
keempat :
bercampur dan bergaul dengan manusia, bukan mengasingkan diri, agar bisa memberikan tuntunan.
kelima :
mengetahui tabiat jiwa untuk memberikan tuntunan dengan metode dan cara yang relevan dengan tabiat jiwa.

SIFAT-SIFAT RASUL.
1. Mereka adalah Manusia.
setiap Rasul yang di utus Allah adalah Manusia biasa (QS.17:93,94;18:10)
mereka memerlukan makan, minum (QS.25:20), beristri (QS.13:38), di timpa sehat dan sakit (QS. 21 : 83, 84), sebagaimana Manusia lainnya. mengapa para Rasul dari golongan Manusia bukan dari golongan malaikat ? sebab:
malaikat tidak berjalan di muka Bumi dengan tenang seperti manusia, sebab mereka diciptakan bukan untuk menghuni Bumi (QS. 17 : 94, 95)
malaikat apabila turun ke Bumi harus berbentuk manusia, setelah itu manusia tidak bisa membedakan antara malaikat dan manusia biasa (QS.6:9)
seandainya Rasul itu malaikat dan bukan manusia, hal itu tidak ada hikmahnya, sebab Rasul tidak dapat diutus hanya untuk menyampaikan, tetapi ia tinggal bersama manusia untuk mendidik dan menuntun mereka (QS.62 : 2; 19 : 41-43) menjadi Suri tauladan manusia (QS.33:21;6:89-90; 60:1)
2. Ma’ shum (terjaga dari kesalahan)
semua Rasul adalah ma’shum, tidak pernah bersalah dalam menyampaikan risalah dari Allah. yang di maksud ma’shum di sini adalah bahwa mereka tidak meninggal kewajiban, tidak mengerjakan hal-hal yang haram dan tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (QS. 3 : 161 ; 53 : 1-4)
namun tidak menutup kemungkinan bahwa para Rasul tersebut melakukan kesalahan yang berhubungan dengan ijtihad (pendapat) pribadinya yang tidak ada sangkut pautnya dengan wahyu. seperti cemberutnya Rasulullah SAW ketika datang ummi maktum yang menanyakan Islam kepadanya (QS.80:1-7), atau jihad Rasulullah dalam tawanan perang Badar (QS. 8 : 67 – 69)
3. sebagai Suri teladan.
Allah mengutus para Rasul Nya dari manusia pilihan yang memiliki sifat-sifat yang mulia bisa dijadikan Suri teladan dalam kehidupan manusia (QS. 33 : 21 ; 6 : 89-90 ; 60: 4) tauladan dalam setiap langkah, tingkah laku, dalam perkataan dan perbuatan.
Tauladan dalam kesabaran dan menanggung penderitaan dalam memperjuangkan diin Allah (QS. 6 : 34)
tauladan dalam ketabahan dan dalam keteguhan memegang prinsip (Haq). ketika Nabi Muhammad SAW ditawari kerajaan, harta, Wanita oleh kaum Quraisy agar beliau meninggalkan tugas ilahinya, beliau menjawab, ”Demi Allah...wahai paman, seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kanan ku dan bulan di tangan kiri ku agar aku meninggalkan tugas suci ku, maka aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan (Islam) atau aku hancur karena-Nya”......
Tauladan dalam saling mencintai dan persaudaraan Muslim (ukhuwah islamiyah) (QS. 59 : 9)
Tauladan dalam setiap akhlak/moral yang mulia (QS.33:21;68:4)

11
12
13
14
15

 

PENGARUH RASUL DALAM KEHIDUPAN MANUSIA
para Rasul adalah manusia yang paling berpengaruh secara historis dalam sejarah kemanusiaan. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
1. Mereka tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan wahyu Allah (QS.53 :1-4)
oleh karena itu apa yang mereka serukan berupa prinsip, falsafah hidup dan moral tidak terpengaruh oleh pendapat dan maslahat pribadi serta kelemahan manusia.
2. mereka memecahkan problem dengan metode yang syamil (menyeluruh) bukan secara farsial (Juz’i)
3. pemecahan problem yang dikemukakan para Rasul adalah sistem, metode Amaliah (realitas) yang ditujukan oleh Dzat yang Maha mengetahui segala sesuatu tentang jiwa dan masyarakat manusia dan mengetahui jalan yang benar untuk kehidupan manusia (QS.2:140,216)
4. mereka adalah tauladan hidup, yang tercermin padanya ajaran-ajaran moral dan keyakinan yang mereka serukan (QS. 61 : 2-3 ; 6 : 89-90)
5. mereka langsung terjun bercampur baur dengan mengajak, menyeru dan mendidik pengikutnya (QS. 12 : 108 ; 62 : 2)
6. dalam memperbaiki kehidupan manusia dan meluruskan jiwanya, para Rasul menggunakan metode yang agung yaitu :
mengikat hati manusia kepada Allah SWT, sehingga timbul perasaan takut dan tunduk kepada Allah SWT (QS.2:231,233,282)
menghubungkan kehidupan di dunia dan kehidupan di akherat (QS.28:77)

RASUL-RASUL ULUL ‘AZMI

ulul ‘azmi menurut bahasa artinya memiliki kemauan keras. yang dimaksud dengan ulul ‘azmi adalah para Rasul yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi.
1. Nuh AS (QS. 33 : 7)
2. Ibrahim AS.
3. Musa AS (QS. 42 : 13)
4. Isa AS
5. Muhammad SAW

HAJAT MANUSIA KEPADA RISALAH

manusia menghajatkan risalah karena beberapa sebab, antara lain:
1. Tanpa risalah manusia tidak mungkin mengenal Allah (QS.16:43;21:7;23:23)
2. tanpa risalah manusia tidak akan mengetahui alam ghaib seperti alam barzah, alam mahsyar, surga dan neraka dan lain sebagainya.
3. tanpa risalah manusia tidak mengetahui tujuan hidupnya.
4. tanpa risalah manusia tidak bisa menentukan undang-undang, sistem hidup yang menjamin terealisasinya keadilan dan persamaan hak. sebab untuk membuat undang-undang/sistem hidup yang relevan dengan kehidupan manusia membutuhkan beberapa faktor yang tidak di miliki manusia, antara lain:
membutuhkan pengetahuan yang sempurna akan tabiat manusia. manusia. bagaimanapun tinggi ilmunya, terhadap dirinya sendiri ia tidak mengetahuinnya (QS. 2 : 216 , 232)
membutuhkan ilmu pengetahuan yang sempurna dan liputan yang lengkap akan keadaan masa lalu, sekarang dan akan datang dari jenis manusia. hal ini mustahil bagi manusia :
sebab banyak kejadian masa lampau yang tidak diketahui oleh manusia. bahkan manusia tidak akan mampu merekam seluruh kejadian yang terjadi sekarang. adapun masa yang akan datang, jelas ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi (QS. 31 : 34)
[sumber: Materi-tarbiyah.com]

16
17
18
19
20

 

Air Tangan Orang Tidak Solat Lebih Hina Dari Air Kencing Anjing Hitam

 air tangan org tidak solat lebih hina dari air kencing anjing hitam
 Sesungguhnya orang Islam yang meninggalkan solat adalah berdosa,malahan lebih hina dari khinzir.Betapa hinanya kita kalau meninggalkan solat seperti yang dikisahkan pada zaman Nabi Musa A.S. Begini kisahnya,pada zaman Nabi Musa,ada seorang lelaki yang sudah berumah tangga,dia tidak mempunyai zuriat,lalu terdetik dalam hatinya (nazar).

“Kalau aku dapat anak,aku akan minum air kencing anjing hitam.”Dengan izin Allah S.W.T,akhirnya isteri si lelaki tadi hamil dan melahirkan anak.Bila sudah mendapat anak,lelaki ni pun runsinglah.Dia sudah bernazar dan terpaksa minum air kencing anjing hitam.Syariat pada zaman Nabi Musa berbeza dengan syariat yang diturunkan untuk umat Nabi Muhammad S.A.W.Jika umat Nabi Muhammad S.A.W bernazar benda yang haram,maka tak payah lakukan.Tapi kena bayaran dam(denda) atau sedekah.Tapi pada zaman Nabi Musa A.S,sesiapa yang bernazar,walaupun haram,tetap kena laksanakan nazar itu.Lalu,si lelaki yang mendapat anak itu,dengan susah hati pergi bertemu dengan Nabi Musa.

Dia menceritakan  apa yang terjadi ke atas dirinya.Lalu,Nabi Musa menjawab bahawa lelaki itu tak perlu minum air kencing anjing hitam,tetapi dikehendaki minum air yang lebih hina dari air kencing anjing hitam.Nabi Musa A.S perintahkan lelaki tersebut untuk pergi menadah air yang jatuh dari bumbung rumah orang yang meninggalkan solat dan minum air tersebut.Justeru itu,lelaki tersebut pun merasa senang hati dan terus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa tadi.

Kisah ini menunjukkkan bahawa betapa hinanya orang yang tidak solat,sehingga dikatakan air yang jatuh dari bumbung rumahnya lebih hina dari air kencing anjing hitam.Itu  baru air bumbung rumah,belum air tangan orang yang tidak solat lagi.Justeru itu jangan sesekali kita meniggalkan solat dengan sewenag-wenangnya kerana azab yang akan diterima nanti amtalah siksa dan pedih.Solat perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari Akhirat nanti adalah Solat.Baik amalan solat maka amalan lain pun akan menjadi baik dan akan dipermudahkan.Jika solat kita ada malsah maka amalan lain pun akan turut bermasalah.Kerana aolat itu merupakan tiang agama kita,jika runtuh solat maka runtuhlah agama,ibarat membina rumah rumah tanpa tiang.

Menyentuh bab air tangan ini,umat islam jangan sesekali meninggalkan solat.Jika meninggalkan solat tanpa keuzuran,air tangan akan menitik ke dalam masakan dan orang yang memakannya akan gelap hati kesan dari kekotoran air tangan itu.

Seandainya seseorang itu makan makanan yang mengggelapkan hati, tiadalah cahaya diwajahnya, tak berseri tanpa mekap dan liat hendak membuat kerja-kerja yang baik.Jaga apa yang kita makan betapa beratnya amalan solat ini, hatta Allah syariatkan solat kepada Nabi Muhammad melalui israk dan Mikraj, sednagkan kewajipan-kewajipan lain memadai diutus melalui Jibril a.s.

Ketika saat Rasulullah S.A.W nazak,baginda sempat berpesan kepada Saidina Ali (untuk umat islam) bermaksud, “Solat,solat jangan sekali kamu abaikan dan peliharalah orang-orang yang lemah di bawah tanggunganmu.”

 http://mindailmu.com/air-tangan-orang-tidak-solat-lebih-hina-dari-air-kencing-anjing-hitam/
TULISAN BLOG MENGENAI PARLIMEN


Elias Hj Idris
http://ikanlepu.blogspot.com/

Peristiwa hari ini memberikan banyak pengajaran buat kita,
32 org rakyat ditangkap,
 

Dibelasah hingga cedera di luar parlimen,
Rakyat sanggup bersolidariti bersama mereka (MP),
Rakyat sanggup tidur beralaskan padang berbumbungkan langit,
Rakyat sanggup diserang oleh penguasa ketika nyenyak tidur,
Rakyat sanggup berarak, berpanas-panasan ke parlimen,
Ini semua kerana mahu bersama-sama melawan penipuan pilihanraya,
 
                          Zuraida, MP PKR dr Ampang tidur walaupun masih awal pagi...
Namun politikus borjuis yang oportunis,
Yang bukan main lagi bergebang mengatakan mereka pembela rakyat sebelum,
Kini kembali menyalahkan rakyat membuat protes di luar parlimen tadi,
Kalian bersenang-lenang di dalam parlimen dgn kerusi empuk dan hidangan yang lazat,
 
Kami di luar dihidangkan dengan penumbuk dan penerajang oleh sang polisi,
Aku kata udahlah, orang tidak berparti seperti kami ini sudah tidak memerlukan simpati & belas kasihan politikus borjuis dan oportunis,
Macai-macai parti mereka bukan main lagi menyalahkan kami kerana dianggap bodoh dan pengganggu,
 
Ya, kami yang tidak berparti ini barangkali tidak memberi apa-apa signifikan dan kepentingan kepada parti mereka,
Mungkin sebab itu kami tidak dikategorikan sebagai golongan rakyat dalam tafsiran mereka,
Sudahlah teman-teman, saatnya kita berdiri atas kaki sendiri dan membentuk gerakan politik yang baru,
 

Yang lebih ikhlas dalam memperjuangkan keadilan dan menentang kezaliman tanpa ada apa-apa kepentingan melainkan buat rakyat & negara tercinta.
Solidariti buat teman-teman yang masih ditahan.
Buat abang Polis, hayatilah kata-kata di dalam poster ini.
 

-admin RevoMuda-
 
                         Anwar punya lawak sampaikan Najib terbahak-bahak!
Sebaik Himpunan 'Black 505' berakhir di Padang Merbuk tidak semua peserta yang kembali ke tempat asal masing-masing. Ada yang terus berkhemah di padang tanpa izin Dewan bandaraya itu - mulanya 40 buah khemah, tetapi melarat sehingga lebih ke 100 lewat pagi tadi; di mana malah semalam notis dikeluarkan supaya mereka keluar dari padang tersebut - sambil disaman khemah mereka oleh DBKL.
                         Hipokrit ke ape ni? Klu ye pun takkan beria-ia benar!
Dan... sebelum subuh tadi dengan bAntuan pasukan polis DBKL telah bertindak menghalau dan merampas khemah peserta yang dipasang sewaktu mereka kepenatan sedang tidur di dalamnya. Kali ini mereka dihalau secara kekerasan.

Namun para peserta ini tidak bersurai begitu sahaja. Mereka beralih menyusur ke Jalan Parlimen menantikan waktu parlimen bakal bersidang apabila sekelian wakil rakyat yang baru akan mengangkat sumpah jawatan. Di situ mereka disekat oleh satu ketumbukan polis yang berkawal 500-800 meter dari pintu pagar masuk ke parlimen. Mereka tidak dibenarkan masuk. Hanya ada satu memorandum yang dapat diserahkan - diterima oleh YB Khalid Samad (Shah Alam).

Mereka bertindak berbaring di tepi jalan pula; sambil meneruskan tuntutan agar Pengerusi SPR, timbalannya serta 5 anggota panelnya meletakkan jawatan sebagai yang dituntut dalam kemelut pru yang baru berlalu; selari dengan saranan Anwar agar semua pihak tidak dihinggapi sindrom kepenatan (fatique!) kerana perjuangan untuk meminta SPR meletakkan jawatan masih belum tercapai. 

Pun begitu, kebanyakan rakyat tetap memerlukan ruang dan senggang masa untuk merihatkan minda selepas pru yang masih banyak onarnya itu. Demonstrasinya, pujukan pemimpin agar rakyat terus bangkit melawan penipuan dan kemelut pilihanraya.
                       Waktu kempen di Ipoh, beberapa petugas PR cedera bila diserang 
                         Bila menang pru ni la perangai menteri Umno;
                                      tamau layan, ni jawabnya.

Para pemimpin yang menganjurkan perhimpunan bisa berihat dengan segala kemudahan dalam kehidupan ini; bercuti di mana sahaja? Atau tinggal di rumah yang cukup selesa seperti di Bukit Segambut, umpamanya.
Rakyat tidak cukup sekadar dihidangkan dengan ucapan dan slogan yang berapi-api sahaja; lantaran majoriti daripadanya ada yang bekerja sendiri, berniaga atau kerja makan gaji. Mereka tidak boleh terus membuang masa di jalan raya atau di mana jua tempat himpunan. Apa yang penting, malah ramai yang berpendapat bahawa setiap parti perlu mengkaji kelemahan masing-masing kenapa Pakatan Rakyat kalah walaupun ‘mood’ semasa menampakkan situasi yang tidak memungkinkan BN memenangi mana-mana pun kerusi di seluruh negara!
Memang mudah untuk menyalahkan SPR dan sebagainya, tetapi tidak adakah kesalahan itu pada diri kita sendiri? Pada mereka yang hendak membuat pembaharuan pentingnya ialah dengan mengetahui  
dan memahami apa kelemahan dan kesalahan sendiri terlebih dahulu. Takkan sekadar penipuan maka PR boleh kalah dalam PRU!

Masalahnya, PKR mempunyai ciri-ciri budaya yang tidak jauh berbeza dengan budaya UMNO; yang bermain politik sesama sendiri tanpa had. DAP pula terlalu ‘smart’ dengan tuduhan dari pihak lawan bahawa ia parti rasis - tanpa disedari ramai bahawa rupa dan penampilannya adalah sebagai sebuah parti yang hanya mewakili kaum Cina.

PAS dikira mempunyai ciri parti yang baik, tetapi imej baik PAS tidak mempunyai kemahiran pengurusan yang baik sebagai persediaan untuk mentadbir negara di peringkat tertinggi. Apabila diberikan peluang untuk mentadbir mereka gagal kecuali di Kelantan. 
                           Jangan lupa, Umno la yang mulakan demonstrasi
Terengganu pernah dimenangi oleh PAS dengan majoriti 4/5, tetapi tidak berjaya mengekalkan kuasa semata-mata kerana kegagalan mentadbir negeri itu. Kedah di bawah PAS juga kelihatan seakan-akan sama - tanpa apa-apa kekuatan luar biasa maka rakyat kepada Umno/BN walaupun mereka tahu ia sebuah komponen yang terlalu banyak isu yang menjadi persoalan. Jadi daripada dok asyik menyertai himpunan lebih baik PAS memulakan usaha membina kemahirannya dalam mentadbir. Ikuti apa jua kursus pentadbiran di mana-mana universiti atau pusat opengajian tinggi swasta.

Perlu diingat, pengaruh yang hebat sewaktu pru 505 tidak mungkin dapat mengekalkan momentum yang sama buat jangka masa panjang. Sokongan hanya berkekalan kesan daripada kebolehan kita 'deliver' apa yang dikehendaki oleh rakyat. TS Khalid Ibrahim di Selangor memang terkenal sebagai seorang yang tidak pandai berpolitik, tetapi hasil buah tangan dan fikiran beliau seakan mampu untuk melenyapkan BN di negeri terkaya itu baru-baru ini.

Jangan ada yang cuba nak berlagak bagaikan nakhoda kedua dalam mengendalikan pentadbiran sesebuah negeri seperti apa yang berlaku di Kedah. 

SUMBER http://ikanlepu.blogspot.com/ 
 

Monday, June 24, 2013

AMANAH BUAT PEREMPUAN, WANITA,ISTERI...edisi penuh..Rasulullah SAW bersabda,”Tidakkah pernah engkau jumpa, seorang isteri, jika seumur hidup engkau, engkau berbuat baik kepadanya, tetapi di suatu ketika, disebabkan dia tidak mendapat sesuatu yang dia kehendaki, maka dia akan berkata ,”AWAK NI, SAYA TIDAK NAMPAK PUN SATU KEBAIKAN AWAK..” ... (Terjemahan langsung dari Arab)... [Dalam masyarakat kita, kita selalu dengar kata-kata seperti berikut: "Selama hidup dengan awak, apa yang saya dapat?".....

1. Urusan pertama yang ditanyakan pada hari akhirat nanti ialah mengenai solat dan mengenai urusan suaminya (apakah ia menjalankan kewajipannya atau tidak).

2. Apabila wanita itu lari dari rumah suaminya maka tidak diterima solatnya sehingga kembali ia dan menghulurkan tangannya kepada suaminya (meminta ampun).

3. Mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian ia keluar melintasi kaum lelaki ajnabi agar mereka tercium bau harumnya maka dia adalah perempuan zina dan tiap-tiap mata yang memandang itu adalah zina.

4. Sebaik-baik wanita ialah tinggal di rumah, tidak keluar kecuali atas urusan yang mustahak. Wanita yang keluar rumah akan dipesonakan oleh iblis. Sabda Nabi s.a.w., “Perempuan itu aurat, maka apabila ia keluar mendongak syaitan memandang akan dia.”

5. Haram bagi wanita melihat lelaki sebagaimana lelaki haram melihat wanita yang halal nikah (kecuali dalam urusan menuntut ilmu dan berjual beli).

6. Diriwayatkan bahawa pada suatu hari ketika Rasulullah s.a.w. bersama isteri-isterinya (Ummu Salamah r.ha. dan Maimunah r.ha.), datang seorang sahabat yang buta matanya (Ibnu Maktum) Rasulullah s.a.w. menyuruh isteri-isterinya masuk ke dalam. Bertanya Ummu Salamah, “Bukankah orang itu tidak dapat melihat kami, Ya Rasulullah ?” Rasulullah s.a.w. menjawab, “Bukankah kamu dapat melihatnya.”

7. Perempuan yang melabuhkan pakaian dalam keadaan berhias (bukan untuk suami dan mahramnya) adalah seumpama gelap-gelita pada hari Qiamat tiada Nur baginya.

8. Mana-mana wanita yang bermasam muka menyebabkan tersinggung suaminya, maka wanita itu dimurkai Allah sehingga ia bermanis muka dan tersenyum mesra pada suaminya.

9. Tidak boleh seorang isteri mengerjakan puasa sunat kalau suaminya ada di rumah serta tidak mengizinkan dia berpuasa.

10. Hendaklah isteri berpuas hati (redha) dengan suaminya yang telah dijodohkan oleh Allah, sama ada miskin atau kaya.

11. Perempuan tidak berhak keluar dari rumahnya melainkan jika terpaksa(kerana sesuatu urusan yang mustahak) dan ia juga tidak berhak melalui jalan lalu lalang melainkan di tepi-tepinya.

12. Apabila memanggil lelaki akan isterinya ke tempat tidur tetapi ditolaknya hingga marahlah suaminya, akan tidurlah wanita itu dalam laknat oleh malaikat ke pagi.

13. Wanita-wanita yang menggunakan lidahnya untuk menyakiti hati suaminya, ia akan mendapat laknat dan kemurkaan Allah, laknat malaikat juga laknat manusia sekalian.

14. Tidak harus seseorang manusia sujud kepada manusia dan jika diharuskan, maka akan aku perintahkan semua kaum wanita sujud pada suaminya kerana membesarkan dan memuliakan hak-hak suami mereka.

15. Wanita yang menyakiti hati suaminya dengan lidahnya pada hari Qiamat nanti Allah jadikan lidahnya sepanjang 70 hasta kemudian diikat ke belakang lehernya.

16. “Aku lihat api neraka, tidak pernah aku lihat seperti hari ini, kerana ada pemandangan yang dahsyat di dalamnya. Telah aku saksikan kebanyakan ahli neraka ialah wanita.” Rasulullah s.a.w. ditanyai, “Mengapa demikian Ya Rasulullah?” Jawab Rasulullah s.a.w. “Wanita mengkufurkan suaminya dan mengkufurkan ehsannya. Jika engkau berbuat baik kepadanya seberapa banyak pun dia masih belum rasa berpuas hati dan cukup.”
17. “Kebanyakan ahli neraka adalah terdiri dari kaum wanita.” Maka menangislah mereka dan bertanya salah seorang daripada mereka, “Mengapa terjadi demikian, adakah kerana mereka berzina atau membunuh anak atau kafir?” Jawab Nabi s.a.w. “Tidak, mereka ini ialah mereka yang tidak bersyukur akan nikmat suaminya, sesungguhnya tiap-tiap seorang kamu adalah dalam nikmat suaminya.”

18. Keadaan wanita 10 kali ganda seorang lelaki di dalam neraka dan 2 kali ganda seorang lelaki di dalam syurga.

19. “Kebanyakan wanita itu adalah isi neraka dan kayu api.” Hazrat Aishah bertanya, “Mengapa wahai Rasulullah s.a.w.?” Jawab Rasulullah s.a.w.:
Kerana kebanyakan perempuan itu tidak sabar dalam menghadapi kesusahan, kesakitan dan cubaan seperti kesakitan melahirkan anak, mendidik anak-anak dan melayani suami serta melakukan kerja-kerja rumah.

Tiada memuji (bersyukur) di atas kemurahan Allah yang didatangkan melalui suaminya. (Jarang terdapat orang perempuan yang mahu mengucapkan terima kasih di atas pemberian suaminya.)
Sering mengkufurkan (ingkar) terhadap nikmat Allah. (Contohnya: Apabila berlaku sesuatu pertengkaran ada isteri yang berkata sudah 10 tahun kahwin dengan awak tidak ada apa-apa pun.)
Gemar bercakap perkara yang sia-sia yang berdosa. (Contohnya: Bercakap mengenai perabot-perabot rumah yang tidak perlu dan mengumpat.)
Kurang akal dan kurang ilmu pengetahuannya dalam agama iaitu mereka sering tertipu atau terpengaruh dengan pujuk rayu lelaki,rakan-rakan, alam sekeliling dan suasana serta kemewahan lahiriah.

20. Dari Ali bin Abi Talib r.a.: Aku dengar Rasulullah s.a.w. bersabda, “Tiga golongan dari umatku akan mengisi neraka jahanam selama 7 kali umur dunia. Mereka itu adalah:”

1. Orang yang gemuk tapi kurus
2. Orang yang berpakaian tetapi telanjang
3. Orang yang alim tapi jahil
4. Adapun yang gemuk tapi kurus itu ialah wanita yang sihat tubuh badannya tetapi kurang ibadat.
5. Orang yang berpakaian tetapi telanjang ialah wanita yang cukup pakaiannya tetapi tidak taat agama.
6. Orang yang alim tapi jahil ialah ulama yang menghalalkan yang haram kerana kepentingan peribadi.

21. Asma’ binti Karizah Fazari r.ha. diriwayatkan telah berkata kepada puterinya pada hari perkahwinan anaknya itu, “Wahai anakku, kini engkau akan keluar dari sarang di mana engkau dibesarkan. Engkau akan berpindah ke sebuah rumah dan hamparan yang belum engkau kenali. Itulah suami mu. Jadilah engkau tanah bagi suami mu (taat perintahnya) dan ia akan menjadi langit bagi mu (tempat bernaung).

Jadilah engkau sebagai lantai supaya ia dapat menjadi tiangnya. Jangan engkau bebani dia dengan berbagai kesukaran kerana itu akan memungkinkan ia meninggalkan mu. Kalau ia mendekatimu, dekatilah ia dan jika ia menjauhi mu maka jauhilah ia dengan baik. Peliharalah benar-benar suami mu itu akan hidungnya, pendengarannya, matanya dan lain-lain. Janganlah pula ia mendengar melainkan yang enak dan janganlah ia melihat melainkan yang indah sahaja pada dirimu.

22. Pesanan Luqman kepada anaknya, “Sepanjang hidupku, aku hanya memilih 8 kalimah dari pusaka para Nabi yang lalu iaitu:”


1. Apabila engkau sedang solat kepada Allah SWT maka jagalah baik-baik fikiran mu.
2. Apabila engkau berada di rumah orang lain, maka jagalah pandangan mu.
3. Apabila engkau berada di tengah-tengah majlis maka jagalah lidah mu.
4. Apabila engkau hadir dalam jamuan makan maka jagalah perangai mu.
5. Ingat kepada Allah SWT
6. Lupakan budi baik mu pada orang lain.
7. Lupakan semua kesalahan orang lain terhadap mu.
8. Ingat kepada mati.

23. Perkara-perkara yang menjadikan wanita itu derhaka kepada suaminya seperti tersebut di dalam kitab Muhimmah:


1. Menghalang suami dari bersuka-suka dengan dirinya sama ada untuk jimak atau menyentuh mana-mana bahagian tubuhnya.
2. Keluar rumah tanpa izin suami sama ada ketika suami ada di rumah atau pun tidak.
3. Keluar rumah kerana belajar ilmu yang bukan ilmu Fardhu Ain.
4. Dibolehkan keluar untuk belajar ilmu Fardhu Ain jika suaminya tidak mampu mengajar.
5. Enggan berpindah (berhijrah) bersama suaminya.
6. Mengunci pintu, tidak membenarkan suami masuk ke rumah ketika suami ingin masuk.
7. Memasam muka ketika berhadapan dengan suami.
8. Minta talak.
9. Berpaling atau membelakangi suami ketika bercakap.
10. Menyakiti hati suami sama ada dengan perkataan atau perbuatan.
11. Meninggalkan tempat tidur tanpa izin.
12. Membenarkan orang lain masuk ke dalam rumah sedangkan ia tidak disukai oleh suaminya.

24. Wajib bagi wanita:


1. Mengekalkan malu pada suaminya.
2. Merendahkan (menundukkan) mata ketika berpandangan.
3. Mengikut kata-kata dan suruhannya.
4. Dengar dan diam ketika suami berkata-kata.
5. Berdiri menyambut kedatangannya.
6. Berdiri menghantar pemergiannya.
7. Hadir bersamanya ketika masuk tidur.
8. Memakai bau-bauan yang harum untuk suaminya.
9. Membersihkan dan menghilangkan bau mulut untuk suaminya.-Berhias ketika hadirnya dan tinggalkan hiasan ketika tiadanya.
10. Tiada khianat ketika tiada suaminya.
11. Memuliakan keluarga suaminya.
12. Memandang pemberian suaminya yang kecil sebagai besar dan berharga.

Ketahuilah, syurga dan neraka bagi seorang wanita itu bergantung pada redha atau tidak suaminya.

~Wallahu'alam
~jaksa kotaraja


 http://networkedblogs.com/MlKp3

Sunday, June 23, 2013

Azab Tidak Menutup Aurat Dengan SempurnaBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG


Maksudnya:
Dan Katakanlah kepada perempuan-perempuan Yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang Yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali Yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya Dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka Yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka Yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki Yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak Yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa Yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Wahai orang-orang Yang beriman, supaya kamu berjaya.


(Surah An Nur Ayat 31)


Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang bermaksud:

“Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya itu: (l) Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang (penguasa yang kejam); (2) Perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepada perbuatan maksiat, rambutnya sebesar punuk unta. Mereka ini tidak akan boleh masuk syurga, serta tidak dapat akan mencium bau syurga, padahal bau syurga itu tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian.”

(Riwayat Muslim)

Balasan bagi orang yang melanggar larangan Allah, ialah azab yang amat pedih, antaranya:
  • Balasan wanita yang membuka rambut kepalanya selain suaminya, akan digantung dengan rambutnya di atas api neraka sehingga menggelegak otaknya, berterusan selama ia tidak menutupnya.
  • Dada yang sengaja dibuka atau ditonjolkan supaya kelihatan seksi, akan di gantung atas api neraka dengan pusat dan buah dadanya diikat dengan rantai neraka sebagai penggantungnya.
  • Betis dan paha yang terselak-selak, sedia untuk dipanggang..pedihnya tidak terkira.
Wanita di luar rumah di tuntut supaya memakai pakaian seperti pakaian dalam sembahyang. bezanya, mungkin pendek sedikit bagi tujuan memudahkan pergerakkan. Tidak boleh terlalu ketat, sehingga menampakkan gerak punggung. sekalipun tebal seperti seluar jeans, tidak nipis atau jarang sehingga memperlihatkan apa yang di dalam. berseluar panjang boleh tetapi hendaklah dilabuhkan pakaian luarnya.

Gambaran Siksaan

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Samurah bin Jundub : "Pada suatu hari Rasulullah SAW sesudah solat mengadapkan muka beliau kepada kami dan berkata : "Siapa di antara kamu yang bermimpi malam tadi ?" Orang yang bermimpi menerangkan mimpinya. Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda :"Masha Allah !" Di hari yang lain, tiada siapapun yang bermimpi. Rasulullah SAW berkata kepada kami, kebetulan saya bermimpi malam tadi.

"Saya melihat dua orang lelaki datang kepadaku, kedua orang itu memegang kedua tanganku, membawa aku keluar ke bumi suci. Tiba-tiba saya melihat seorang lelaki duduk sementara seorang lagi berdiri. Dia memegang alat yang dibuat dari besi dan mecocokkanya ke mulut hingga ke kerongkong kemudian dicabut kembali dan diulangi semula. Begitulah yang dikerjakan oleh keduanya silih berganti". Lalu aku bertanya : "Siapakah mereka ini". Kedua orang (malaikat) yang membawaku tidak menjawab, malah menyuruhku terus berjalan.

"Sambil berjalan, tiba-tiba saya melihat seorang lelaki sedang berbaring terlentang dan seorang lagi lelaki berdiri di sampingnya memegang batu sebesar penumbuk. Lalu dihempapkannya batu itu ke kepala pemuda berbaring tadi sehingga berkecai kepalanya. Setelah itu digulingkannya batu itu lalu diambil oleh pemuda yang dihempap batu tadi dan kepalanya normal semula. Kemudian diserahkan kebali batu itu kepada lelaki tadi dan dia menghempap semula kepala lelaki terlantang tadi dengan tidak berhenti-henti". Lalu aku bertanya : "Siapakah mereka ini". Kedua orang (malaikat) yang membawaku tidak menjawab, malah menyuruhku terus berjalan.

"Tiba-tiba kami sampai ke sebuah jurang seperti tungku yang sempit di bahagian atasnya, tengahnya luas dengan nyalaan api dengan 2 orang yang telanjang dibakar api, seorang lelaki dan seorang perempuan. Kedua-duanya hampir tercampak keluar akibat dari gelojakan api tersebut, tiba-tiba api terpadam dan kedua-dua terjatuh ke dasar jurang tersebut. Kemudian api dinyalakan semula dan hal ini terus berlaku berulang-ulangkali." Lalu aku bertanya : "Siapakah mereka ini". Kedua orang (malaikat) yang membawaku tidak menjawab, malah menyuruhku terus berjalan.

"Kemudian kami sampai ke sebuah sungai darah. Terdapat 2 lelaki di dalam sungai tersebut di mana lelaki yang pertama memegang seketul batu berada di tengah-tengah sungai. Sementara lelaki yang kedua mengadap lelaki yang pertama, dia mahu keluar dari sungai itu. Namun setiap kali dia cuba keluar dia dilempar dengan batu oleh lelaki yang pertama tadi dan terjatuh semula ke dalam sungai. Keadaan ini terjadi berulang-ulang kali." Lalu aku bertanya : "Siapakah mereka ini". Kedua orang (malaikat) yang membawaku tidak menjawab, malah menyuruhku terus berjalan.

"Tiba-tiba saya sampai di taman yang hijau dan terdapat sebatang pohon yang besar. Di bawah pohon itu terdapat seorang lelaki tua yang sedang menyalakan api bersama-sama dengan beberapa orang anak. Kedua-dua malaikat yang membawaku, lalu membawaku naik ke atas pohon itu. Kemudian keduanya membawaku memasuki gedung yang amat indah yang belum pernah aku lihat. Di dalamnya ada golongan tua dan ada yang masih muda."

Aku dibawa naik lagi. Tiba-tiba aku memasuki gedung yang lebih indah lagi. Ketika itu aku bertanya kepada kedua lelaki yang membawa aku: "Kamu telah membawa aku jauh mengembara pada malam ini, terangkan kepadaku apa yang telah aku lihat"

Keduanya menjawab : "Orang yang engkau lihat memasukkan alat besi sampai ke kerongkongnya adalah pembohong yang sedang berbohong. Ia disiksa begitu hingga hari qiamat." "Orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu adalah orang yang pandai membaca al-Quran, tetapi dia tidur dengan al-Quran di malam hari (tidak membacanya) dan tidak mengamalkannya di siang hari. Begitulah siksaannya hingga hari qiamat". Orang yang engkau lihat di dalam jurang adalah penzina dan di dalam sungai adalah pemakan riba. Orang tua yang berada di bawah pohon adalah Nabi Ibrahim sedangkan anak-anak yang berada di sisinya adalah anak-anak manusia. Yang menyalakan api adalah Malik, penjaga Neraka. Gedung indah yang pertama ialah untuk semua orang-orang beriman sementara gedung yang lebih indah adalah untuk para syuhada'. Saya adalah Jibril dan ini Mikail."

Kemudian mereka menyuruh aku mengangkat kepala lalu aku melihat mahligai seperti awan tingginya. Kedua maliakat itu berkata : "Itulah tempat bagimu" Lalu aku berkata : "Biarkan aku memasukui mahligaiku" Jawab mereka : "Umurmu masih ada, sesudah engkau wafat, barulah engkau dibenarakan masuk"

Berikut adalah gambaran siksaan dan pembalasan yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW semasa peristiwa Isra' dan Mikraj.

Peristiwa Isra'

1. Orang yang bercucuktanam mengeluarkan hasil yang banyak dan cepat.Gambaran orang yang membelanjakan harta di jalan Allah

2. mencium bau yang wangi iaitu bau tukang sikat Firaun yang beriman kepada Allah

3. Sekumpulan manusia menghempap kepala masing-masing dengan batu berulangkali. Gambaran orang yang berat melakukan solat fardhu.

4. Kumpulan manusia telanjang memakan rumput berduri, buah zakkum yang sangat pahit dan makan bara api Jahannam. Balasan orang yang tidak suka menderma, bersedeqah dan tidak mengeluarkan zakat.

5. Orang yang mengguntingkan lidah tidak berhenti-henti. Balasan orang yang bercakap tetapi tidak mengamalkannya.

6. Ssekumpulan manusia makan daging busuk sedangkan ada daging baik, balasan orang yang berzina sedangkan dirinya ada isteri yang sah.

7. Orang yang tenggelam timbul dalam lautan darah dan dilemparkan dengan batu. Balasan orang yang makan riba.

8. Kumpulan manusia mencakar-cakar muka dan dada dengan kuku yang tajam. Balasan orang yang suka mengumpat.

9. Orang yang membawa berkas kayu yang banyak tidak terangkat olehnya. Balasan oarang yang menerima amanah tetapi tidak sanggup melaksanakannya.

10. Seekor lembu keluar dari lubang kecil tetapi tidak dapat masuk semula ke dalam lubang tersebut. Gambaran orang yang suka bercakap besar.

Peristiwa Mi'raj

1. Wanita menangis sambil meminta pertolongan tetapi tiada yang sanggup membantu. Gambaran balasan wanita yang berhias bukan kerana suaminya.

2. Wanita tergantung pada rambutnya, otaknya menggelegak dalam periuk. Balasan wanita yang tidak menutup auratnya (rambut)

3. Wanita berkepala seperti babi, badannya seperti kaldai dan menerima berbagai balasan wanita yang suka membuat fitnah, bermusuh dengan jiran dan membuat dusta.

4. Wanita yang mukanya hitam dan memamah isi perutnya sendiri. Balasan wanita yang mengoda dan menghairahkan lelaki.

5. Lelaki dan wanita yang ditarik kemaluannya ke depan dan ke belakang serta dilontar mukanya ke api neraka. Kemudian ditarik dan dipukul hingga keluar api dari badannya. Balasan orang yang membesarkan diri dan takabur kepada orang ramai.

6. Lelaki dan wanita dimasukkan besi pembakar daging dari duburnya, keluar hingga ke mulutnya. Balasan orang yang membuat fitnah, mengejek dan mencaci.

7) Wanita tergantung rambutnya di pohon Zakkum, api neraka membakarnya lalu kering kecut dagingnya terbakar. Balasan wanita yang minum ubat untuk membunuh janin.

8. Wanita dibelenggu dengan api neraka, mulutnya terbuka luas, keluar api dari perutnya. Balasan wanita yang menjadi penyanyi tidak sempat bertaubat.

9. Lelaki dan wanita yang masuk api ke dalam perut dari duburnya lalu keluar dari mulut. Balasan orang yang makan harta anak yatim.

10. Lelaki dan wanita kepalanya terbenam dalam api, dituang pula air panas ke badannya lalu melecur seluruh tubuhnya. Balasan orang yang berusaha ke arah pergaduhan sesama manusia.

Tutuplah aurat sebelum terlambat....sebelum anda dikafankan..!!


Suatu petang pukul 6.30 ptg. Ustazah telah menerima call dari sahabatnya.

Member: "Ko tulis apa tadi kat facebook?!"

Ustazah: "Assalamualaikum. Aku tengah goreng pisang ni."

Member: "Ko pekak ke? Aku tanya ko tulis apa kat facebook tadi?!!"

Ustazah: "Eh aku tertekan loudspeaker ke ni? Oh! Status tadi. Pasal nasihat tudung untuk sahabat tu ya."

Member: "Ko tak payah lah buat-buat poyo! Aku tahu la perangai buruk ko! Aku tahu la status ko buat tu nak tuju kat aku. Aku sorang je member ko yang tak pakai tudung kat facebook. Agak-agakla. Aku tahulah ko keje ustazah, tapi elok ke nak aibkan orang kat public?!"

Ustazah: "Aku takde tulis nama siapa-siapa pun."

Member: "Tak payah nak berdalihlah! Lidah bercabang! Kawan tikam kawan! Depan aku ko cakap baik-baik, belakang aku ko fitnah-fitnah. Cilake betul! Woiii!! Ko ingat sikit, mak bapak aku tak pernah tegur pun aku nak pakai tudung ke tak pakai ke. Dorang lagi memahami tudung ni bukan kena paksa-paksa. Pakai bila dah rela hati, dah ikhlas hati."

Ustazah: "Baik. Jadi ko call aku ni semata-mata nak marah aku la ni? Baik, aku minta maaf kalau ko terasa. Aku nak goreng pisang ni."

Member: "FFFFFuUuuuUu (muka troll 9gag) toll la ko ni! Aku tak habis cakap lagi. Ko dengar sini nasihat aku ni. Ko nak jadi ustazah, ko ngajar budak-budak sekolah rendah ko tu je lah. Ko ngajar j-Qaf kan? Ha, ko ngajar fardhu ain alif ba ta kat budak-budak sekolah tu je lah. Tak payah ko nak sindir-sindir, kutuk-kutuk orang. Ko ingat mulia sangat cara ko nak nasihat orang tu?! Boleh terima nasihat aku ni? Boleh? Boleh?!"

Ustazah: "Baik. Boleh. Cuma aku nak minta dua benda dengan ko baru aku ikut cakap ko."

Member: "Orait. Pe bende? Baguslah kalo ko dah insaf. Suka ati aku dengar."

Ustazah: "Satu, aku nak minta ko ameenkan doa aku ni. 'Allahummaghfirlaha warhamha wa 'aafiha wa' fu 'anha'. Ameen"

Member: "Ok boleh. Ameen. Doa apa tu?"

Ustazah: "Maksud dia 'Ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya, sayangilah dia, maafkan dan ampunilah dia.' Doa untuk jenazah wanita. Doa ni untuk hati ko yang dah mati. Ok permintaan aku yang kedua pls."

Member: "Grrrrrrr!! Ha cepat cakap! Panas hati aku ni lama2 cakap ngn ko!"

Ustazah: "Doakan aku umur panjang. 'Ya Allah! Panjangkanlah umur ustazah j-Qaf ni. Ameen."

Member: "Ok boleh. Ameen."

Ustazah: "Terima kasih. Moga-moga aku panjang umur sebagaimana yang didoa. Sebab kalau ko mati dan aku masih hidup, aku lah yang akan pakaikan ko tudung nanti dengan kain kapan. Dan...masa tu ko akan berterima kasih pada kawan ko ni. Sebab ko dah tak boleh pakai sendiri, aku yang tolongkan. Baiklah, aku nak goreng pisang ni sampai habis. Kalau nak, mai la umah. Wslm."

tut tut...

Member : "Nanti..nanti!! Aku tak habis cakap lagi!!!"

"............"

---
Keesokan harinya member ustazah tu digilis lori. 

Guess siapa yang pakaikan tudung?----
"Allahuakbar" - cerita oleh Rusydee Artz

 http://fazakkeer.blogspot.com/2012/01/azab-tidak-menutup-aurat-dengan.html