- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Friday, May 10, 2013

  NasihatAllah Taala berfirman:

"Hanyasanya sekalian orang yang beriman itu adalah sebagai saudara-saudara".
(al-Hujurat: 10)

Allah Taala berfirman sebagai pemberitahuan tentang keadaan Nuh a.s.:

"Dan saya memberikan nasihat kepadamu semua".
(al-A'raf: 62)

Dan tentang Hud a.s. firmanNya:

"Dan saya adalah penasihat untukmu semua yang terpercaya".
(al-A'raf: 68)
Adapun Hadis-hadisnya ialah:

182. Pertama: Dari Abu Ruqayah iaitu Tamin bin Aus ad-Dari r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:

"Agama itu adalah merupakan nasihat". Kita semua bertanya: "Untuk siapa?" Beliau s.a.w. menjawab: "Bagi Allah, bagi kitabNya, bagi rasulNya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta bagi segenap umumnya umat Islam".
(Riwayat Muslim)

Keterangan:
Sendi pokok dan tiang utama dalam Agama Islam adalah nasihat. Kata "nasihat" itu meliputi seluruh makna dan pengertian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan bagi orang yang dinasihati. Dalam Hadis di atas dijelaskan intisari dan pengertian nasihat itu, yakni: Bagi Allah swt yakni dengan iman pada Allah swt dan nampaknya tanda-tanda kemuliaan Allah swt, bagi kitab Allah swt yakni dengan mengenang-ngenangkan erti-ertinya serta mengamalkan, apa saja yang tercantum di dalamnya. Bila ini sudah diamalkan, maka orang itu telah dinasihati oleh jiwanya sendiri. Bagi Rasul Allah yakni dengan mengikuti segala perintah-perintahnya serta tunduk dan menjauhi larangan-larangannya. Bagi pemimpin-pemimpin Islam yakni dengan meminta nasihat-nasihat dan fatwa-fatwa mereka yang mengenai hukum-hukum agama yang semuanya itu tentu diambil dari pokok-pokoknya yakni Al Quran dan Hadis, dan bagi segenap umat Islam yakni memimpin mereka ini pada jalan yang benar serta diredhai Allah swt, juga menunjukkan kepada mereka ini mana-mana yang baik (benar) dan mana-mana yang buruk (salah).

183. Kedua: Dari jarir bin Abdullah r.a., katanya:

"Saya membaiat kepada Rasulullah s.a.w. untuk mendirikan solat, memberikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam".
(Muttafaq 'alaih)


184. Ketiga: Dari Anas r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya:

"Tidak sempurnalah keimanan seseorang itu sehingga ia mencintai kepada saudaranya sesama musliminnya perihal apa-apa yang ia mencintai untuk dirinya sendiri".
(Muttafaq 'alaih)

Keterangan:
Saudara yang dimaksud di sini, kalau menurut uraian Ibnul 'Imaad ialah bukan hanya sesama Islam saja, tetapi umum, sehingga orang kafirpun masuk di dalamnya, yakni harus kita cintai sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Cinta kepada saudara yang kafir ialah dengan menginsafkan dan agar segera masuk Islam supaya selamat dirinya, di dunia dan akhirat. Kerana itu disunnahkan mendoakan orang kafir itu agar mendapat petunjuk.
Adapun cinta pada saudara yang muslim ialah dengan terus-menerus ikut mengusahakan agar ia sentiasa tetap dalam keIslamannya. Salah seorang sahabat Nabi s.a.w. yakni Sayidina Anas r.a. itu pernah menjadi khadam Rasulullah s.a.w. Mula-mulanya ialah, pada suatu ketika ibunya datang pada beliau s.a.w. sewaktu beliau baru datang di Madinah. Ibunya berkata: "Wahai Rasulullah, ambillah dia (Anas) sebagai khadam yang akan melayani Tuan". Nabi s.a.w. lalu menerimanya. Usia Anas saat itu kira-kira 9 atau 10 tahun. Anas berkata: "Aku melayani Rasulullah s.a.w. selama 9 atau 10 tahun. Selama masa yang sekian itu belum pernah beliau berkata pada saya: "Mengapa engkau kerjakan ini?" atau: "Mengapa tidak engkau lakukan itu?" Tetapi beliau selalu bersabda: "Allah yang menakdirkan, apa yang dikehendaki olehNya, pasti akan dilakukan dan yang ditakdirkan pasti terjadi!"
 
 
 http://taubatnasuhaachik.blogspot.com

No comments:

Post a Comment