- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Friday, July 27, 2012


" BADAR AL-KUBRA :
PERISTIWA DAN PENGAJARAN "
      
      .
شرِيك لَه  اللَّه وحدهو     أَشه  د أَن
وأَشه  د أَنَّ محمدا عب  دهو ور  سوُله. اَللَّ  هم صلِّ
 وأَصحابِه  آله  سيِّدنا محمد و   وسلّم
أَجمعين.
أَما بع  د، فَيآ أَيها الْ  مسل  مونَ! اتُقواْ اللَّه، ُأوصي ُ كم
 وإِياي بِتقْوى الله فَقَد فَاز الْ  متُقونَ. قَالَ اللَّه
        :
.   

No comments:

Post a Comment