- SELAMAT MELAYARI BLOG INI SEMOGA KITA MEMPEROLEHI MANFAATNYA DAN HARAP DISEBARLUASKAN KEPADA PEMBACA YANG LAIN PULA BERSESUAIAN DENGAN SABDA RASULULLAH S.A.W "SAMPAIKAN DARIPADAKU WALAUPUN DENGAN SATU AYAT"

Wednesday, June 27, 2012


Ustaz Rasul Juga Sayang Kepada Azhar Idrus 

 

Ustaz Rasul Dahri dilahirkan di Singapura pada 27hb Mei 1953. Beliau merupakan warganegara Singapura walaupun buat masakini beliau menetap di Johor Bahru, Malaysia bersama keluarga. Beliau adalah seorang pendakwah bebas.
Ustaz Rasul Dahri mendapat pendidikan seperti berikut :-

1973 - Menengah 3 di Madrasah Al-Junied, Singapura;
1974 - Menengah 4 di Madrasah Masyhur, Pulau Pinang
1983 - BA Syariah & Usulludin, Ummul Qura, Saudi Arabia
Selain berdakwah, beliau juga banyak menulis buku-buku agama yang menyentuh masalah aqidah ahli Sunnah wal Jamaah yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan al-hadis. Selain dari buku-buku, kuliah-kuliah dan forum beliau juga ada dirakamkan ke VCD dan kaset. Buku-buku dan VCD beliau boleh didapati di tokoh-tokoh buku di Singapura dan juga di Semenanjung Malaysia.
 http://rasuldahri.tripod.com/biodata.htm

.http://rasuldahri.tripod.com/bidah.htm


 Akidah

Pengharaman Buku-Buku Tulisan Saudara Rasul 

Dahri Yang Telah Diperakui Haram.

Tarikh Keputusan: 
30 Dec, 2003
Keputusan: 
 
1. Bahawa buku-buku tulisan Encik Rasul Dahri adalah 
diharamkan di Negeri Pulau Pinang sebagaimana 
pengharamannya di peringkat kebangsaan.
 
2. Buku-buku tersebut ialah :-
    i) Tajuk : Bahaya Taqlid Buta Dan Ta'sub Mazhab
       Penulis : Rasul Dahri
       Penerbit : Perniagaan Jahabersa, Taman Kempas, Johor
 Baharu
 
  ii)  Tajuk : Imam Syafie (Rahimahullah) Mengharamkan
 Kenduri Arwah Tahlilan, Yasinan dan Selamatan
       Penulis : Rasul Dahri
       Penerbit : Perniagaan Jahabersa, Taman Kempas, Johor
 Baharu
 
   iii) Tajuk : Amalan-amalan Bid'ah  Pada Bulan Sya'ban
       Penulis : Rasul Dahri
       Penerbit : Perniagaan Jahabersa, Taman Kempas, Johor 
Baharu
 
   iv)  Tajuk : Bahaya Tariqat Sufi / Tasawuf Terhadap 
Masyarakat
       Penulis : Rasul Dahri
       Penerbit : Perniagaan Jahabersa, Taman Kempas, 
Johor Baharu
 
  v)  Tajuk : Hukum Mengenai Rokok Dan Mencukur 
Janggut
       Penulis : Rasul Dahri
       Penerbit : Perniagaan Jahabersa, Taman Kempas, 
Johor Baharu
 
 vi)  Tajuk : Setiap Bid'ah Menyesatkan
       Penulis : Rasul Dahri
       Penerbit : Perniagaan Jahabersa, Taman Kempas, 
Johor Baharu
 
vii)  Tajuk : Persoalan Bid'ah Menyesatkan
       Penulis : Rasul Dahri
       Penerbit : Perniagaan Jahabersa, Taman Kempas, 
Johor Baharu
 
3. Pengharaman buku-buku ini adalah kerana didapati 
boleh :-
 
    i) Bercanggah dengan garis Panduan Penapisan 
Bahan-bahan Penerbitan Berunsur Islam.
 
       (a) (i) Mempropagandakan akidah, hukum dan 
ajaran yang bercanggah dengan Mazhab Ali Sunnah   
Wal Jamaah.
 
        (b) (ii) Menyebarkan kenyataan yang menggemparkan
 fikiran orang ramai dan menimbulkan keraguan dan 
kegelisahan kepada masyarakat awam.
 
4. Oleh itu, mana-mana orang Islam yang mengajar, mengamal
 dan menyebar kandungan buku tersebut adalah dilarang sama
 sekali.
 
5. Pengharaman ini juga meliputi untuk menerbitkan 
apa-apa bentuk, versi atau variasi atau apa-apa terjemahan
 dalam apa-apa bahasa atau apa-apa bahan publisiti 
sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau 
apa-apa media atau apa-apa media atau apa-apa 
kaedah yang boleh membawa kepada penyebaran 
dan isi kandungan buku-buku tersebut.
  Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
15 Jan, 2004
Nombor Rujukan: 
PU/PP 3200 Jld. 1 
 http://www.e-fatwa.gov.my/kategori-fatwa/akidah?page=11

Ajaran dan fahaman Perjalanan 21 Laduni 

Rahmatullah (Ismail bin Harun) di Permatang 

Kerai Besar, Seberang Perai Utara

Tarikh Keputusan: 
1 Jan, 1970
Keputusan: 
Mesyuarat memutuskan untuk mengharamkan ajaran ini daripada terus berkembang
 dan mewartakan keputusan pengharaman ini.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Ke Arah Membendung Pengaruh Syiah Di Malaysia

Tarikh Keputusan: 
27 Feb, 1998
Keputusan: 
1. Adalah ditetapkan bahawa Umat Islam di Negeri Sembilan hendaklah mengikut
undang-undang Islam dan ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal
Jama"ah dari segi "aqidah, syariah dan akhlak. 2. Adalah diperakukan bahawa ajaran
Islam selain pegangan Ahli Sunnah Wal Jama"ah adalah bercanggah dengan Hukum
Syarak dan dengan yang demikian penyebaran
apa-apa ajaran lain selain pegangan Ahli Sunnah Wal Jama"ah adalah dilarang.
3. Adalah ditetapkan bahawa penerbitan, penyiaran dan penyebaran melalui buku,
 risalah, filem, video atau dengan apa-apa cara lain pun yang berkaitan dengan
ajaran yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jama"ah adalah dilarang.
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
27 Feb, 1998
Nombor Rujukan: 
[JMKNNS.209(01) 914/1; PU/ NS
Akta/Enakmen: 
N.S.P.U.5.

Pertunjukan Mak Yong

Tarikh Keputusan: 
30 Aug, 1994
Huraian Tajuk/Isu: 
Permohonan mengadakan pertunjukan Mak Yong
Keputusan: 
Permainan Mak Yong mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan tuntutan
agama Islam dengan adanya pergaulan lelaki dan perempuan, kata-kata tidak
sopan dan bertentangan dengan nilai kesopanan. Maka jawatankuasa ini berpendapat
permainan mak Yong tidak boleh diberi kebenaran.
Soal membayar niat dengan permainan Mak Yong tidak diharuskan oleh
syara' kerana berniat/bernazar hanya diharuskan kepada perkara-perkara kebajikan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Al-Arqam Pimpinan Haji Ashaari bin Muhamad (Terengganu)

Tarikh Keputusan: 
10 Jul, 1994
Huraian Tajuk/Isu: 
Fatwa terhadap kumpulan Al-Arqam pimpinan Haji Ashaari bin Muhamad
Keputusan: 
Setelah berbincang mesyuarat mengambil keputusan sepertimana berikut : ( A )
i. Bahawa buku yang bertajuk ' Aurad Muhammadiah pegangan Darul Al-Arqam
sekaligus menjawab tuduhan' yang ditulis oleh Ustaz Haji Ashaari Mohamad dan
isi kandungan yang mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang
bertentangan dengan aqidah dan Syariah Islamiyyah serta mengeliru dan boleh
menyesatkan masyarakat Islam dan
ii. Bahawa ' manaqib (riwayat hidup ) Syeikh Mohamad bin Abdullah As-Suhaimi '
 yang ditulis oleh Mohamad Taha As-Suhaimi dan juga yang ditulis oleh pihak-pihak
lain-lain dalam semua bahasa, adalah diharamkan.
( B ) Bahawa kumpulan Darul Arqam @ Arqam yang berpegang kepada ajaran-ajaran
 dan fahaman-fahaman yang terkandung didalam buku bertajuk Aurad Muahammadiah
 pegangan Darul Arqam sekaligus menjawab tuduhan dan kitab manaqib (riwayat hidup )
 Syeikh Muhamad bin Abdullah As-Suhaimi adalah diharamkan.
( C ) Bahawa pengharaman ini meliputi
i. Apa-apa variasi, versi, bentuk atau cabang mana-mana ajaran tersebut di (A)
 di atas. Dan termasuklah apa-apa pegangan ideologi , falsafah, atau apa-apa
 kumpulan atau system amalan dan penunaian, yang merangkumi bahawa tujuannya
 atau salah satu daripada tujuan-tujuan ialah pencapaian pengajaran kebatinan,
 perlindungan kebatinan atau keujudan kebatinan, iaiutu suatu pegangan, ideologi ,
falsafah atau kumpulan atau system amalan atau penunain yang tidak diakui dan
bertentangan dengan syariat Islam dan pegangan oleh Ahli As-Sunnah Wal Jama"ah.
ii. Apa-apa jua bahan publisiti kumpulan Darul Arqam @ Al-Arqam termasuk
mana-mana terbitan, ertinya apa-apa bahan, termasuklah suatu gambar, gambar foto,
poster, rajah, surat edaran, glansar filem, iklan diakhbar, dan apa bentuk iklan lain,
yang bertujuan untuk memberi publisiti kepada terbitan tersebut yang berkaitan
dengan ajaran-ajaran atau pegangan-pegangan di ( A ) di atas.
iii. Apa-apa terbitan, ertinya apa-apa buku, majalah, pemplat, risalah atau apa-apa
bahan bacaan lain, samada dicetak, ditaip, ditulis tangan, atau dikeluarkan dengan apa,
 cara lain dan apa-apa bentuk keluaran ulangannya, dan termasuklah apa-apa filem iaitu
sebuah wayang gambar, sebuah pita rakam, atau sebuah rekod. Walaubagaimanapun
ianya dibuat, dari suatu imej berdasarkan penglihatan, yang mana adalah sebuah rekod
yang mampu digunakan sebagai suatu alat menyangkan rangkaian itu sebagai suatu gambar
 bergerak, rakaman audio iaitu apa, bahan termasuk piring-piring hitam, fonografi, pita-pita
rakaman, cakera laser dan cakera padat, yang mana dirakamkan rakaman suara manusia
 untuk dibaca, dilihat atau didengar yang berkaitan dengan ajaran-ajaran atau
pegangan-pegangan di ( A ) di atas.
Oleh itu, orang Islam adalah dilarang mengamal ajaran, pegangan dan fahaman
kumpulan-kumpulan Darul Arqam @ Al-Arqam, menjadi ahli, mengetuai, memimpin,
memberi ceramah, mengadakan kelas pendidikan dan pembelajaran, mengadakan
aktiviti-aktiviti ekonomi, social, program persembahan kesenian dan kebudayaan
 dan lain-lain aktiviti yang bertujuan untuk menghidup dan mengembangkan kumpulan ini.
Orang Islam adalah jiga dilarang memiliki, menyimpan, mencetak, ,menjual, termasuk
mengedarkan filem, rakaman audio, pemplat, buku-buku, majalah, atau apa-apa terbitan,
 risalah dan apa-apa dokumen menggunakan sebarang bentuk lambing, rajah atau
 tanda-tanda yang boleh mengaitkan kumpulan Darul Arqam @ Al-Arqam kepada
mana-mana harta alih atau tak alih,
dan semua pihak dilarang daripada memberi kemudahan dan membantunya.
7.2 Keputusan ini hendaklah diwartakan sepertimana yang dikehendaki oleh
 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Islam 1986 Terengganu Seksyen 26.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Buku-Buku dan Risalah Ajaran Sesat

Tarikh Keputusan: 
17 Apr, 1996
Keputusan: 
1. Mana-mana orang atau kumpulan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran
 dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku dan risalah berikut :
(a) Qamar Al-Huda
(b) Nukilan Ahli Sufi Allahu Akhbar Encik Bahrin bin Salleh
(c) Risalah kesufian - Anjuran Baharin Salleh
(d) Sebaik-baik makrifah yang dipertunjukkan bagi hati,
(Selepas ini disebut secara kolektif sebagai 'buku-buku dan risalah tersebut')
adalah menyalahi akidah Islam dan menyesatkan.
2. Mana-mana orang Islam adalah dilarang -
(1) untuk mengajar, mempelajari, mengamalkan, berpegang kepada atau menyebarkan
 ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku dan risalah tersebut;
(2) untuk mencetak, menerbitkan, memiliki, menyiarkan atau mengedarkan buku-buku
dan risalah tersebut atau mana-mana bahagian buku-buku dan risalah tersebut dalam -
(i) apa-apa bentuk, versi atau variasi;
(ii) apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa;
(iii) apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku
dan risalah tersebut itu pada atau atas apa-apa bahan sama ada bahan cetak atau elektronik
 atau selainnya atau melalui apa-apa media; atau
(3) untuk menjadi ahli, anggota, pengikut atau pemimpin mana-mana kumpulan yang
tersebut dalam perenggan 1 atau membantu dalam menghidupkan atau memberi publisiti
atau mengembangkan kumpulan sedemikian.
Bertarikh 17 April 1996
[PU/NS (JB) (Agama) 15/92 Jld.1];
[PANS.196(07)220/1 Klt.3.]
DATO" HAJI MOHD MURTADZA BIN HAJI AHMAD
Mufti Kerajaan Negeri Sembilan
Status Penwartaan: 
Diwartakan
Tarikh Diwartakan: 
20 Jun, 1996
Nombor Rujukan: 
[PU/NS (JB) (Agama) 15/92 Jld
Akta/Enakmen: 
N,S.P.U.12

Penggunaan lafaz-lafaz yang kurang jelas dengan tujuan 

jampi-jampi

Tarikh Keputusan: 
10 May, 1993
Huraian Tajuk/Isu: 
Penggunaan lafaz-lafaz dan perkataan yang kurang jelas ertinya untuk tujuan perubatan
dan jampi-jampi
Keputusan: 
Berdasarkan persoalan yang dikemukakan di dalam para 1 (a), (b) dan (c) Jawatankuasa
 berpendapat menggunakan lafaz-lafaz dan perkataan-perkataan yang kurang jelas
 ertinya serta tidak sahih sebutan bacaannya hendaklah dijauhi kerana dibimbangkan
 membawa kepada kerosakan akidah.
Jawatankuasa berpendapat menggunakan ayat al-Quran atau huruf-huruf Arab
sebagai tangkal azimat untuk tujuan perubatan dan lain-lain pada dasarnya
tidaklah salah, walau bagaimanapun dibimbangkan penggunaannya itu akan membawa
 kepada terhiiina dan tercemar kesucian al-Quran maka adalah haram.
Jawatankuasa berpendapat menggunakan rajah-rajah, dan huruf-huruf tertentu untuk
 lariskan perniagaan sekiranya ianya merupakan suatu kepercayaan yang boleh merosakan
akidah adalah haram.
Jawatankuasa berpendapat menggunakan debu lintah bagi perubatan adalah diharuskan
 sekiranya keadaan memerlukan dan tidak membawa kepada kemudaratan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

BIBLE DISCOVERY ADULT STUDENT

Tarikh Keputusan: 
15 Dec, 1993
Huraian Tajuk/Isu: 
Buku bertajuk BIBLE DISCOVERY ADULT STUDENT"S BOOK dikeluarkan oleh
Presbyterian Church (U.S.A) 1993
Keputusan: 
Didapati buku bertajuk DISCOVERY ADULT STUDENT"S BOOK itu mengandungi
gambar-gambar Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Menurut pendangan
 Islam melukis gambar Nabi-nabi dan Malaikat adalah Haram. Gambar-gambar tersebut
tidak memberi suatu gambaran yang tepat disamping bolah menjadi satu penghinaan
 kepada yang berkenaan.
Oleh itu jawatankuasa berpendapat hendaklah diharamkan dan tindakan sewajarnya
hendaklah diambil oleh pihak yang berkenaan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Kumpulan ratib kuat pimpinan Ayah Pin :

Tarikh Keputusan: 
12 Jan, 1992
Huraian Tajuk/Isu: 
Kumpulan ratib kuat pimpinan Ayah Pin :
Keputusan: 
Setelah meneliti pengakuan oleh Ariffin bin Mohammad sebagaimana yang
dilampirkan maka jawatankuasa mendapati : -
1) Ariffin bin Mohammad atau Ayah Pin mengaku yang dia tidak belajar agama.
2) Ariffin bin Mohammad atau Ayah Pin berpegang dengan ajaran yang salah serta
bertentangan dengan hukum syarak.
3) Pengakuan Ariffin bin Mohammad iaitu ' tidak ada orang selain daripada saya
dan Nabi Muhammad s.a.w yang berguru dengan Jibrail ', adalah merupakan
suatu dakwaan palsu dan bertentangan dengan ajaran Al-Quran serta menghina
kesucian agama islam.
4) Ariffin bin Mohammad atau Ayah Pin memberi pengakuan yang dia mengajar
maka jawatankuasa ini berpendapat ajaran serta pegangannya adalah sesat
bertentangan dengan hukum syarak.
Dengan demikian jelaslah Ayah Pin berpegang kepada ajaran sesat dan
menyesatkan serta merbahaya kepada orang-orang Islam maka tindakan
segera hendaklah diambil.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

Lagu Ulik Mayang

Tarikh Keputusan: 
8 Apr, 1991
Huraian Tajuk/Isu: 
Pandangan Mengenai lagu Ulik Mayang
Keputusan: 
Setelah diteliti terhadap seni kata lagu Ulik Mayang didapati ada mengandungi
 unsur-unsur pemujaan, maka dibandingkan perkara ini akan membawa kepada
terpesongnya akidah Islamiah. Untuk memelihara kesuciannya maka perkara-perkara
seperti ini hendaklah dielakkan dan ditinggalkan.
Status Penwartaan: 
Tidak Diwartakan

http://www.e-fatwa.gov.my/kategori-fatwa/akidah?page=11 

No comments:

Post a Comment